Blog

Szkolenie dla menedżerów

Szkolenia menedżerskie polecam osobom, które chcą nabyć lub doskonalić swoje kompetencje przywódcze, tak niezbędne w zarządzaniu działem, zespołem czy projektem.

Przeczytaj więcej o prowadzonych przeze mnie szkoleniach menedżerskich >>

Szkolenie dla menedżerów, kursy menedżerskie

Szkolenie dla menedżerów kierowane jest zarówno dla nowych menedżerów, jak i menedżerów z wieloletnim doświadczeniem.

 • Szkolenie dla nowych menedżerów
  Kurs ten przyda się tym menedżerom, którzy mają jeszcze niewielkie doświadczenie w zarządzaniu, ale już w pracy stykają się z typowymi zadaniami menedżerskimi. Zatem aby te zadania dobrze rozumieć i prawidłowo wykonać, potrzebna jest głębsza, bardziej usystematyzowana wiedza i niewątpliwie szersze kompetencje.
 • Szkolenie dla doświadczonych menedżerów
  Kurs ten przyda się również menedżerom z większym doświadczeniem, czyli dyrektorów działów i departamentów, menedżerów zarządzających zespołami, kierowników projektów, liderów zespołów projektowych, właścicieli firm.

Szkolenia stacjonarne i online

Przykładowe kompetencje, które rozwijamy w ramach szkoleń menedżerskich:

 • Budowanie autorytetu szefa
 • Przywództwo sytuacyjne
 • Skuteczna komunikacja w zespole i udzielanie informacji zwrotnej
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Delegowanie i egzekwowanie zadań
 • Zarządzanie czasem i organizacja pracy
 • Motywowanie pracowników i automotywacja
 • Zarządzanie zmianą i rozumienie zmiany
 • i inne…

Coaching menedżerski

Coaching menedżerski jest szczególną formą doskonalenia zawodowego.

Tradycyjnie rozumiany coaching – to nabywanie nowych umiejętności poprzez korygowanie nieskutecznych zachowań i nawyków dotyczących działania (np. zarządzania). Jest związany z obserwacją menedżera lub pracownika w trakcie wykonywanej pracy, jego samooceną, informacją zwrotną od coacha i wspólnym planowaniu nowych strategii postępowania.

Technika coachingu polega na odkrywaniu mocnych stron menedżerów, pomaga omijać osobiste bariery i ograniczenia, ułatwia efektywne funkcjonowanie w zespole. Coaching, choć często mylony z doradztwem, nie oferuje gotowych rad czy rozwiązań. Wychodzi z założenia, że klient posiada potencjał do rozwiązania danego problemu, a coach pomaga mu jedynie ten potencjał wyzwolić.

Proces coachingu dotyczy zwykle trzech obszarów:

 • Służy rozwojowi kompetencji, ale także motywacji menedżerów zajmujących się nowymi dla siebie zadaniami lub podejmujących się nowych, strategicznych dla firmy wyzwań.
 • Ma znaczenie dla zmiany dotychczasowych postaw lub nastawień przeszkadzających w opracowywaniu nowych rozwiązań. Sprzyja także odkrywaniu mało użytecznych i nieefektywnych strategii działań. Wynikiem procesu powinna być jasna wizja celów oraz umiejętność doboru optymalnych metod ich osiągnięcia.
 • Dąży do maksymalnego wykorzystania potencjału osobistego, dzięki wspieraniu posiadanych już możliwości.

Comments (0)