loader image

Coaching menedżerski

Coaching menedżerski

Coaching menedżerski definicja

Coaching jest jednym ze sposobów rozwijania swoich umiejętności zawodowych i pozazawodowych. Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. COACHING jest partnerstwem z klientem w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje klienta do maksymalizacji swojego osobistego i zawodowego potencjału. COACHING jest podrożą w głąb siebie, podczas której zaczynamy akceptować własne wybory, odkrywamy ukryte talenty i mocne strony. Zamieniamy porażkę w doświadczenie, a przekonania w działania.

Coaching menedżerski to zwykle relacja trójstronna – kontrakt coachingowy ustalany jest między klientem (menedżerem), organizacją oraz coachem. Integruje cele zarówno bezpośredniego klienta, jak i organizacji. Coach pracuje z menedżerem aby ten szybko, znacząco i trwale dokonał pożądanej zmiany. Wszystkie działania mają miejsce w ramach kontraktu zawartego z organizacją i zmierzają do zrealizowania wyznaczonych celów.

Coaching menedżerski szkolenie

Coaching menedżerski (Manager Coaching) skierowany jest do menedżerów każdego szczebla, a zwłaszcza wyższego. Podstawą udanego coachingu menedżerskiego jest wzajemne zaufanie między coachem a klientem oraz partnerska relacja między nimi. Dowiedz się więcej, jak wygląda szkolenie dla menedżerów.

Skuteczny proces szkolenia coachingowego trwa ok. 4-6 miesięcy. W praktyce oznacza to około 8-10 sesji i pracę własną między spotkaniami. To czas wystarczający do tego, aby osiągnąć założone cele i zmienić nawyki na efektywne.

Coaching dla managerów

Z coachingu menedżer może przenosić do zarządzania unikalny sposób podejścia do pracownika – oparty na zasadzie partnerstwa, zaufania i szacunku. Może tak jak coach okazywać wiarę w potencjał poszczególnych członków zespołu.

SZKOLENIA MENEDŻERSKIE

W coachingu i szkoleniu menedżerskim bazą jest przestrzeganie etycznych zasad – taka postawa ważna jest też na biznesowym gruncie. Modele zaczerpnięte z coachingu mogą służyć menedżerom do dookreślania celów jakie mają być realizowane w zarządzanych zespołach. Ułatwiają wspólne podejmowanie decyzji i branie za nie odpowiedzialności przez wszystkie osoby.

Coaching wewnętrzny czy zewnętrzny?

„Bądź coachem dla Twoich ludzi!” – tak radzą menedżerom szefowie personalni, trenerzy i konsultanci biznesowi. Niezależnie od rzeczywistych umiejętności coachingowych, szefowie mają problem z powyższą rekomendacją. Coachingowy menedżer wymaga przecież nawiązania bardzo specyficznej relacji, otwartości i zaufania. Pracownik angażujący się dzisiaj w sesję coachingową ze swoim przełożonym, jutro spotka się z nim na rozmowie oceniającej, której wyniki w niektórych firmach mają wpływ na awans czy wynagrodzenie.

Krótko mówiąc, istnieje duże ryzyko, że pracownik będzie w każdej rozmowie z szefem próbował „sprzedać się” korzystniej niż wynikałoby z faktycznej oceny jego kompetencji. Nie przyzna się z własnej inicjatywy do „obszarów wymagających poprawy”. Dlatego też warto zastanowić się nad coachem zewnętrznym. Sprawdźmy, jakie są wady i zalety coacha wewnętrznego i zewnętrznego.

COACH WEWNĘTRZNY – WADY I ZALETY:

  • Zna bardzo dobrze strukturę firmy
  • Jest świadomy procesów zachodzących w firmie
  • Niższy koszt finansowy
  • Może nie być obiektywny
  • Brak spojrzenia „z boku”
  • Jest związany relacją z innymi pracownikami – obawa o poufność pracy

COACH ZEWNĘTRZNY – WADY I ZALETY:

• Potrafi spojrzeć na klienta obiektywnie
• Łatwiej mu zdystansować się do problemów klienta
• Potrafi popatrzeć „z boku”

  • Nie zna relacji między pracownikami
  • Musi poznać firmę i jej strukturę, co może zabierać czas
  • Koszt finansowy procedury